Website voorwaarden
BINDENDE OVEREENKOMST
Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden een bindende overeenkomst vormen tussen u en Midtronics, Inc. (“Midtronics”). Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruik deze Website dan niet. Midtronics behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen; dienovereenkomstig dient u deze Algemene Voorwaarden elke keer dat u de Website bekijkt, te lezen. Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, zoals deze kunnen worden gewijzigd.

DISCLAIMER VOOR PROFESSIONELE DIENSTEN
De inhoud van deze website, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingen of informatie verkregen van leveranciers van Midtronics en andere entiteiten, en ander materiaal (gezamenlijk “Inhoud”) is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Alle informatie op deze website is niet bedoeld of geïmpliceerd als professioneel advies en is niet bedoeld om persoonlijk advies aan een gekwalificeerde professional te vervangen.

Uw vertrouwen op informatie en inhoud die u op of via deze website verkrijgt, is uitsluitend op eigen risico. IN GEEN GEVAL ZAL MIDTRONICS AANSPRAKELIJK OF ANDERSZINS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL (INCLUSIEF DOOD) AAN U, ANDERE PERSONEN OF EIGENDOMMEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIG GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT, INFORMATIE, IDEE OF INSTRUCTIE IN DE INHOUD.

GEEN GARANTIES
U erkent dat de informatie op deze Website uitsluitend ter algemene informatie wordt verstrekt “AS IS”. MIDTRONICS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIES OF VERKLARINGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE DAARBIJ, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VALUTA, BETROUWBAARHEID, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOEL, ELKE IMPLICIETE GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT DE HANDEL OF PRESTATIEVERLOOP, OF ENIGE GARANTIE DAT DEZE PAGINA'S, OF DE SERVER DIE ZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. Midtronics behoudt zich het recht voor om op elk moment enig aspect of kenmerk van deze Website te wijzigen of stop te zetten.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN MIDTRONICS, HUN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF DERDEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN VERMELD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING TOT, DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, ALGEMENE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, CLAIMS VOOR PERSOONLIJK LETSEL, ONRECHTMATIGE OVERLIJDEN OF WINSTDERVING, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERTRAGING, MISLUKKING, ONDERBREKING OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS OF ALS GEVOLG VAN EEN BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE WEBSITE OF DE INHOUD TE GEBRUIKEN, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN OF MIDTRONICS WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

U erkent dat in verband met de Website informatie zal worden verzonden via lokale uitwisselings-, interexchange- en internet-backbone-carrierlijnen en via routers, switches en andere apparaten die eigendom zijn van, worden onderhouden en onderhouden door lokale uitwisselings- en interlokale vervoerders, nutsbedrijven, internetdiensten van derden. leveranciers en anderen, die allemaal buiten de controle en jurisdictie van Midtronics en haar leveranciers vallen. Dienovereenkomstig aanvaardt Midtronics geen aansprakelijkheid voor of in verband met de vertraging, het falen, de onderbreking of de corruptie van gegevens of andere informatie die worden verzonden in verband met het gebruik van deze website.

Eventuele claims die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of enige inhoud moeten binnen één (1) jaar na de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke actie worden ingediend, anders worden ze voor altijd uitgesloten. Omdat sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de aansprakelijkheid in dergelijke staten beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN
De Inhoud bestaat uit auteursrechtelijk beschermde werken die eigendom zijn van Midtronics, haar licentiegevers of leveranciers. U mag één exemplaar van de Inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik downloaden en afdrukken. Alle inhoud die u downloadt of afdrukt, mag op geen enkele manier worden gewijzigd en moet alle kennisgevingen over auteursrechten en eigendomsrechten bevatten die in dergelijke inhoud zijn opgenomen. Elk ander gebruik van de Inhoud is uitdrukkelijk verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming en alle rechten of licenties op materiële of immateriële materialen van Midtronics die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Midtronics. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud is een overtreding van de wet en onderwerpt u aan alle civiel- en strafrechtelijke sancties voorzien onder de nationale en internationale wetten die dergelijk ongeoorloofd gebruik bestrijken.

Midtronics, het Midtronics-logo en Advancing Battery Management en alle product- en servicenamen, logo's en symbolen die op deze website worden gebruikt en weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Midtronics en anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een ​​op deze website weergegeven handelsmerk te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. De handelsmerken van Midtronics mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet geassocieerd zijn met Midtronics, op een manier die waarschijnlijk verwarring bij het publiek zal veroorzaken, of op een manier die Midtronics of het handelsmerk in diskrediet brengt of in diskrediet brengt.

LINKS
Midtronics kan op de Website links plaatsen naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Midtronics. Midtronics onderschrijft of geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud op dergelijke websites of de producten en diensten die daarop worden aangeboden. Uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico en Midtronics is niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die u mogelijk lijdt door uw gebruik van dergelijke websites. U doet hierbij afstand van alle claims die u mogelijk tegen Midtronics heeft met betrekking tot onze opname van dergelijke links naar websites van derden of uw gebruik van die websites.

TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS
Door deze website te bezoeken, gaan u en Midtronics ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Illinois, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes daarvan, van toepassing zullen zijn op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website, behalve waar hierop wordt vooruitgelopen door de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, in welk geval dergelijke Amerikaanse federale wetgeving van toepassing zal zijn. U en Midtronics komen ook overeen en onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en locatie van een staatsrechtbank in de staat Illinois, met betrekking tot dergelijke zaken. Degenen die ervoor kiezen om deze website van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

SCHEIDBAARHEID
Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht blijven.

SURVIVAL
De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht na het verstrijken of beëindigen van deze Algemene Voorwaarden: Geen garanties, Uitsluiting van aansprakelijkheid, Toepasselijk recht en rechtsgebied, Scheidbaarheid, Overleving, Schadeloosstelling, Abonneeovereenkomst en Volledige overeenkomst.

WAIVER
Een afstandsverklaring van een van deze Algemene Voorwaarden zal niet gelden of worden geïnterpreteerd als een voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke bepaling of voorwaarde of enige andere bepaling of voorwaarde.

VRIJWARING
Als tegenprestatie voor het feit dat Midtronics u toestaat de Midtronics-website te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in om Midtronics en haar divisies, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, partners en hun respectieve voormalige, huidige en toekomstige functionarissen, directeuren, trustees, werknemers, agenten, verzekeraars, bedienden, managers, landgoederen, voorgangers en/of opvolgers van belangen, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, advocaten en alle andere personen, firma's of bedrijven waarmee een van de voorgaande personen mogelijk was, nu is of mogelijk daarna aangesloten te zijn (gezamenlijk “Onvrijwilligers”), van alle claims, aanklachten, verwondingen (inclusief, maar niet beperkt tot, overlijden), acties, rechtszaken, verschuldigde bedragen, rechtszaken, schulden, retentierechten, convenanten, contracten, verplichtingen, kosten, uitgaven, schade (inclusief speciale, algemene, incidentele, gevolg- of andere schade), vonnissen, overeenkomsten, beloften, eisen, claims voor vergoedingen en kosten, of aansprakelijkheden van welke aard dan ook, in rechte of billijkheid, die voortvloeien uit of verband houden met aan uw gebruik (wettig of onwettig) van de Midtronics-website of de Inhoud, uw inbreuk op een van de Algemene Voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, uw gebruik van gelinkte websites die via de Midtronics-website worden bereikt, uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Midtronics-website voor enige reden, uw vertrouwen op fouten of weglatingen op de Midtronics-website, of uw besmetting met computervirussen van welke aard dan ook, verkregen door uw gebruik van de Midtronics-website of een website waartoe u toegang krijgt via de Midtronics-website. U stemt ermee in om Midtronics, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, aansprakelijkheden en schikkingen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit: of waarvan wordt beweerd dat deze het gevolg is van (1) uw schending van deze Algemene Voorwaarden of (2) uw ongeoorloofde of onwettige gebruik van deze Website of de Inhoud.

ABONNEEOVEREENKOMST
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw algemene toegang tot en gebruik van de Website. Uw gebruik van andere diensten aangeboden door Midtronics of haar dochterondernemingen wordt echter ook beheerst door uw overeenkomst met Midtronics of haar dochterondernemingen met betrekking tot de levering van dergelijke diensten (de “ Abonneeovereenkomst”). Om dergelijke diensten te kunnen ontvangen, moet u een onafhankelijke Abonneeovereenkomst aangaan. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enige bepaling van de Abonneeovereenkomst, prevaleert de Abonneeovereenkomst.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Met uitzondering van de eventuele Abonneeovereenkomst, bevatten deze Algemene Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Midtronics met betrekking tot uw gebruik van deze Website.